Abonnementsbetingelser

Om abonnementet

Som abonnent mottar du ditt blad i løpende abonnement. Ønsker du å si opp abonnementet ditt ved periodens utløp må du gjøre dette skriftlig eller via telefon. Etter betaling kan ikke abonnementet sies opp i perioden. Abonnenter som har kjøpt onlineabonnement med en løpetid på minimum 3 mnd og betalt online vil bli kontaktet pr. Mail angående gjenbestilling av abonnementet. Alle abonnementer er fortløpende.

 

Betaling

Faktura sendes vanlivis ut pr. Mail. Om du ønsker at din faktura bliver sendt som papirfaktura med vanlig post pålegges et gebyr på 39 kroner. Alle fakturaer må betales innen forfallsdatoen. Ved uteblitt betaling sender vi deg en purring. Manglende betaling eller returnering av ditt blad fritar seg ikke for betaling og betraktes ikke som en oppsigelse. Til utlandet, inkludert Grønland og Færøyene pålegges det en porto som dekker forsendelseskostnadene. Abonnementer som inkluderer online adgang aktiveres iht. Bestillingstidspunktet og betalingsform. Fremsendelse av faktura medfører en ekspedisjonstid på 1-2 arbeidsdager. Ved onlinebetaling med kredittkort aktiveres onlineadgang med engang. Det tillegges ikke gebyrer ved anvendelse av onlinebetaling. Onlinebetaling er ikke tilgjengelig for alle abonnementstyper.

 

Online adgang

Abonnementet ditt er personlig og må kun brukes i personlig regi. Login som hører til kan brukes på opptil to arbeidsstasjoner (Med løpende utskifting). Ved misbruk kan adgangen i særlige tilfeller bli stengt uten varsel. Personlig login må ikke deles eller mangfoldiggjøres uten avtale jf. Lov om opphavsrett. Ved flere brukere i organisasjonen skal det inngås en samlet virksomhetsløsning.

 

Virksomhedsløsning

Ikke gå glipp av vigtig informasjon om markedsaktiviteter og nye forretningsmuligheter.

Med en virksomhetsløsning er det mulig å få skjerpet den enkelte medarbeiders viten og innsikt om kunder, marked og tendenser gjennom en enkel adgang til relevant informasjon.

På virksomhetsnivå kan det skreddersyes en samlet informasjonspakke med fri adgang til alle relevante analyser, guiders og artikler via intranettet. Samtidig er det innebygget en medieovervåkningsservice (Business Intelligence) som defineres helt etter eget behov. Med denne løsningen kan de bygges opp en sterk base med overvåkning og enkel adgang til relevant informasjon med alle virksomhetenes medarbeidere.

 

Storkunde-/abonnementsavtale  (Virksomhet – nøkkelpersoner)

Med en storkunde- /Abonnementsavtale kan det designes et set-up hvor et utvalg av nøkkelmedarbeidere kan få deres helt eget print-eksemplar, samt et personlig login til hele online-universet. Personlig login seikrer at medarbeideren lett kan lese hele e-avisen og følge den løpende nyhetsstrømmen uansett tid og sted. Hjemme eller ute.

 • Få avisen levert direkte til kontoret (flere) eller en privatadresse
 • Få avisen levert direkte til utvalgte nøkkelmedarbeidere
 • Få et personlig login som gir adgang til alle lukkede områder
 • Personlig adgang til e-avisen (Varsler via mail)
 • Personlig adgang til alle artikler, analyser, guides m.m. med et personlig login
 • Personlig adgang til innkjøpstjenesten
 • Personlig innkjøpstjeneste-agent som målrettet fokuserer på konkrete oppgaver

Vil du høre mer om mulighetene for en skreddersydd avtale for deres virksomhet? Send mail til storkundeaftale@nordiskemedier.dk eller ring direkte på +45 2679 7130 

 

Flerbrukeradgang 
(Virksomhet – IP-avtale)

Med en flerbrukeradgang basert på IP-løsning kan hele organisasjonen få fri og uhindret adgang til alle lukkede områder. Adgangen skjer via virksomhetens IP-adresse. Det skal ikke benyttes login for å få leseadgang. Det er enkelt å administrere for alle parter og krever ikke store IT-ressurser. Løsningen defineres ut fra antall medarbeidere som har adgang via virksomhetens domene eller via en ekstern forbindelse (VPN, Citrix eller annet).

Den innebygde overvåkningsservicen styrker den interne kommunikasjonen ved å samle alle artikler som er skrevet alle artikler som er skrevet om virksomheten, samtidig som det kan holdes øye med utvalgte kunder, samarbeidspartnere, konkurrenter m.m. (Den interne Business Intelligence).

Det er enkelt å komme i gang og etter oppsettingen vil følgende punkter være aktivert:

 • ”Plug & Play”- løsning
 • Medie- og overvåkningstjeneste (På tvers av 23 medier)
 • Oppsamling av alt som er skrevet om virksomheten
 • Spesifikk overvåkning av utvalgte aktører – kunder, leverandører, samarbeidspartnere, prosjekter, aktiviteter
 • Rask og enkel å administrere
 • Fleksibel og hurtig tilpasning
 • Fri adgang til alle artikler, analyser og cases
 • Fri adgang til E-avis
 • Fri adgang til arkiv
 • Ikke login = Alle kan se/lese artiker, reportasjer, analyser etc.
 • ”Hvem er hvem i konstruksjonstoppen?” – Samlet guide over aktører innenfor ”Bygg og anlegg”

Vil du høre mer om mulighetene og skreddersy avtale for deres virksomhet? Send mail til flerbrugeradgang@nordiskemedier.dk eller ringe direkte på +45 2679 7130 

 

Virksomhetsavtale 
(kombinasjon av Storkunde- og Flerbrukeradgang)

Virksomhetsavtalen kombinerer alle elementer og fordeler ved storkunde- og flerbruksavtale. Avtalen sikrer den best mulige anvendelsen av de personlige verktøyene samtidig som hele organisasjonen er dekket med uhindret adgang til relevant informasjon

 • fri adgang til alle artikler, analyser og caser
 • Styrke viten og dyp innsikt om marked, personer, konkurrenter, samarbeidspartnere, prosjekter, anleggsoppgaver etc.
 • Innkjøpsportal som dekker EU og offentlige
 • Vitenskapsdeling – deling av innhold i den interne kommunikasjon
 • Skreddersydd informasjonspakke (23 medier)
 • Sparer tid – mer effektiv og fokusert innsats
 • Ikke login = Alle kan se/lese artikler, reportasjer, analyser etc.
 • Rask og enkel og administrere
 • Fleksibel og hurtig tilpasning – ”Plug & Play”

Vil du høre mer om muighetene for en skreddersydd avtale for deres virksomhet? – Send mail til virksomhedsaftale@nordiskemedier.dk eller ringe direkte på +45 2679 7130

 

Angrerett

Du har 14 dagers angrerett etter mottakelse av din første avis. Bestilte og leverte aviser etterfaktureres til dagspris. Det ytes ikke angrerett på online abonnemnter og andre digitale ytelser og service.

 

Persondataloven

Personopplysninger behandles fortrolig og lagres under sikre forhold i overensstemmelse med gjeldende lovgivning. Du har rett til innsikt i dine personopplysninger. Du kan endre dine personopplysninger ved henvendelse til abonnementsavdelingen.

 

Midlertidig avmelding

Ved midlertidig avmelding av abonnementet forlenges abonnementsperioden tilsvarende. Det er viktig at du informerer abonnementsavdelingen minst tre dager før endringene skal tre i kraft.

 

Endringer til ditt abonnement

Skifter du adresse skal du huske å informere oss. Du kan kontakte abonnementsavdelingen på telefon +45 4485 8806 i åpningstiden: Mandag til fredag fra 10-14 eller på abonnement@nordiskemedier.dk. Husk å ha ditt kundenummer eller brukernavn tilgjengelig ved alle henvendelser. Det tas forbehold om prisendringer, force majeure, trykkfeil, feil på online siden, avgiftsendringer, utsolgte gaver og endringer av abonnementsbetingelser. Nordiske Medier påtar seg ikke ansvar som følge av kjøpers rettsforhold overfor tredjeperson.

Annonsemateriale: Elektronisk annonsemateriale oppbevares 21 dager etter siste innrykningsdag. Bortkommet materiale erstattes ikke

Utlevering av filer med materiale: 275 kr ekskl. Moms pr. Annonse for InDesign-filer – uansett om det er betalt for produksjon. PDF-filer er gratis. Ved utlevering fraskriver Nordiske Medier seg ansvaret for bruk av innhold som krever rettigheter. Det er helt opp til kunden å sikre at det er iht. Gjeldende regler ellers heftes det for evt. Erstatningskrav fra tilbyder.

Annonse kodex: Innrykkede annonser må ikke stride mot gjeldene lov eller den internasjonale kodexen for reklame. Ansvaret hviler derfor på annonsøren. Nordiske Medier forbeholder seg retten til å avvise annonser som ikke ønskes. Annonser hvor det kreves innsendt beløp skal (uansett størrelse på beløpet) alltid inneholde annonsørens navn og adresse. Postboksadresse eller lignende er ikke tilstrekkelig.

Mottakelse av annonsetekst pr telefon: Annonseteksten blir gjentatt for annonsøren for å utelukke feil. Kontrollopprigning på dødsannonser kan forekomme.

Billettmerking eller postboksadresse: Billettmerkegebyr: Kr. 95. Bemerk at annonsørens navn og adresse alltid skal være kjent for avisen også når annonsøren selv tar opp billettsvar. Bemerk videre at annonser med stillingstilbud, jmt. ”Funksjonærloven” skal inneholde minstelønn, samt infromasjon om utdannelses- og kvalifikasjonskrav, samt penge og frimerke (Uansett størrelse på beløpet) ikke må forlanges innsendt i billettsvar. Alle annonser, innrykket under billettmerke skal inneholde postadresse til bruk for respondenter.

Reklamasjon: For eventuelle feil som Nordiske Medier er helt eller delvis skyld i ytes det reduksjon etter avisens skjønn over verdiforringelsen, men høyest med en gratis innrykning.  Reklamasjoner skal fremsettes omgående og være Nordiske Medier i hende senest fem dager etter innrykningen. Publiseres annonsen flere ganger med samme feil (Uten at avisen mottar reklamasjon) ytes eventuelt reklamasjon kun på første innrykning.

Erstatningsansvar: Nordiske Medier er uten ansvar for tap eller skader som påføres annonsøren som følge av feil i annonse, feil innrykningsdag eller manglende innrykning. Heller ikke for materiale som er mottatt fra andre aviser m.m. Nordiske Medier har ikke ansvar for ulovlige, falske eller urettmessige innrykkede annonser.

Annullering: Annullering av bestilte annonser skal skje innen deadline ellers forbeholder Nordiske Medier seg retten til full fakturering. Ved annullering av en del ordre vil det bli etterfakturert for den delen av orderen som er levert.

Oppmåling: Annonser oppmåles med et tillegg på 2 mm utenfor malen

Innrykningsformater: Formater er oppgitt i materialeformat. De fleste trykte medier skaleres til avismagasin-format som har mindre faktiske mål enn materialet

Særplassering: Dersom møtet om særplassering ikke kan imøtekommes og ordren ikke er påtegnet, plasseres annonsen best mulig og beregnes etter oppnådd plassering – dog aldri til en høyere pris enn med tillegg for ønsket plassering.

Fargeannonser: Kun DP Standardfarger kan benyttes

Reservasjon: Særplassering, fargeannonser, forsider og spesialannonser (Baksider m.m.) bør av plasshensyn reserveres i god tid.

Betalingsbetingelser: Netto 14 dager. Overskrides senest betalingsdato beregnes rente med 1,5% pr. påbegynt måned. Utover dette krever Nordiske Medier et administrasjonsgebyr på 100 kr. Pr. Påminnelse.

Tillegg/gebyrer: Det pålegges et miljøtillegg ved fakturering på kr. 0,10 per spalte mm eller 3% for ytelser. Max pr. Faktura 350 kr. Som pålegges et faktureringsgebyr på 49 kr. På fakturaer. Gebyret faller bort hvis fakturamailen opplyses ved annonsering.